Program Forum i XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej TST

 

Dzień 1. Środa, 15 kwietnia 2015
Forum
  9:15 - 10:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:00 - 10:30 Otwarcie i przemówienia wprowadzające
Sesja plenarna 1. Mobilne miasto - wyzwanie przyszłości
10:30 - 10:50 Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020.
Małgorzata Wierzbicka,dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
10:50 - 11:10 Nowoczesne zarządzanie ruchem w obszarach silnie zurbanizowanych - doświadczenia krajowe i zagraniczne.
Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz,
Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej
11:10 - 11:30 Zarządzanie mobilnością - sterowanie popytem czy systemowe rozwiązania organizacyjno-przestrzenne?
Tadeusz Kmieć,
Towarzystwo Urbanistów Polskich
11:30 - 11:50 Przerwa kawowa
Sesja plenarna 2. Mobilne miasto - wyzwanie przyszłości
11:50 - 12:10 Rozwój inteligentnych systemów transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2014 - doświadczenia i wnioski.
Paweł Szaciłło, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
12:10 - 12:30 Portfel usług ITS - zintegrowana strategia wdrażania.
Adam Maciejewski, zastępca dyrektora
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
12:30 - 12:50 Studium realizacji projektu ITS Wrocław.
Sławomir Gonciarz, dyrektor
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
12:50 - 13:30 Lunch
Sesja problemowa 1. Zarządzanie miejskimi systemami transportu

13:45 - 14:05

Wrocławska polityka mobilności
Marek Żabiński, dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego Wrocławia
 14:05 - 14:20 Polityka mobilności Metropolii Bordeaux
Jean Jacques Bonnin, Metropolia Bordeaux, Eric Franceries, prezes zarządu GERTRUDE SAEM, Francja
14:20 - 14:40 Zintegrowany system zarządzania ruchem w Trójmieście - TRISTAR
Tomasz Wawrzonek, Kierownik Działu Inżynierii Ruchu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
14:40 - 15:00

Rzeszów XXI wieku - innowacyjne systemy transportowe w mieście przyszłości
prof. Włodzimierz Choromański, kierownik zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Politechnika Warszawska

15:00 - 15:15

Polityka rozwoju transportu publicznego Wrocławia.
Błażej Trzcinowicz, zastępca dyrektora Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia

15:15 - 15:40 Przerwa kawowa
Sesja problemowa 2. Inteligentne systemy transportowe
15:40 - 16:00 System wsparcia zarządzania transportem towarów w mieście - projekt OPTICITIES
Piotr Barnadyn - Neurosoft
16:00 - 16:20 Inteligentne systemy transportowe jako element idei Smart City
Tomasz Krysiak, Integrated Solutions
16:20 - 16:35 SIMS integralną częścią Mobilnych Miast XXI wieku - Producent systemów dla transportu publicznego
Łukasz Polakiewicz, SIMS
16:35 - 16:50 Innowacyjne rozwiązania ITS firmy TRAPEZE dla transportu publicznego
Krzysztof Gowik, TRAPEZE POLAND
16:55 - 17:05 Q4net
17:05 - 17:10 Sesja zamykająca obrady Forum
18:30 - 19:00 Wizyta w Afrykarium
19:30 Uroczysta kolacja w Restauracji Letniej na terenie ZOO

Dzień 2. Czwartek, 16 kwietnia 2015
XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych
  9:30 - 9:50 Otwarcie i przemówienia wprowadzające
Sesja naukowa 1. Inteligentne systemy transportowe.
Prowadzenie - prof. Robert Tomanek
  9:50 - 10:10 Możliwości rozwoju inteligentnego systemu transportowego miasta Wrocław (Capabilities for development of intelligent transportation system of the city of Wroclaw).
Katarzyna Topolska, Mariusz Topolski
10:10 - 10:30 System informacji dla kierowców w zintegrowanym systemie zarządzania ruchem tristar (Information system for drivers within the integrated traffic management system TRISTAR).
Jacek Oskarbski, Marcin Zawisza, Michał Miszewski
10:30 - 10:50 System informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce – narzędzia wspierania i ich rozwój (Road safety information system in Poland – supporting tools and their development).
Joanna Żukowska, Marcin Budzyński
10:50 - 11:10 Przetwarzanie obrazu wideo do detekcji i śledzenia pieszych oraz pojazdów na przejściach typu zebra (Video processing for detection and tracking of pedestrians and vehicles at zebra crossings).
Witold Czajewski, Paweł Mrówka, Piotr Olszewski
11:10 - 11:30 Inteligentne systemy transportowe a polityka mobilności (Intelligent transport systems and mobility policy).
Maciej Kruszyna
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
Sesja naukowa 2. Inteligentne systemy transportowe.
Prowadzenie - prof. Piotr Olszewski
12:00 - 12:20 Video inteligencja jako narzędzie wdrażania koncepcji smart city (Video intelligence as a tool of implementing the smart city concept).
Anna Dewalska–Opitek, Michał Przybylski
12:20 - 12:40 Przepływy danych w systemie zarządzania miejskim transportem towarowym (Data flows in urban freight transport management system).
Stanisław Iwan, Krzysztof Małecki
12:40 - 13:00 Sterowanie w inteligentnych drogowych systemach transportowych. Obszarowe systemy sygnalizacji świetlnej (Control inteligent road transport systems - coordinated traffic lights systems).
Elżbieta Grzejszczyk
13:00 - 13.20 Rozwiązania systemowe KZŁ dla ITS Bydgoszcz i ITS Grudziądz
Krzysztof Wysocki - Kolejowe Zakłady Łączności
13:20 - 14:00 Lunch
Sesja naukowa 3. Strategia wprowadzania
rozwiązań telematyki transportu.
Prowadzenie – prof. Mirosław Siergiejczyk
14:00 - 14:20 Użyteczność informacji z drogowych stacji meteorologicznych w zastosowaniu ITS (Utility of information from road weather stations in intelligent transport systems application).
Artur Ryguła, Krzysztof Brzozowski, Aleksander Konior
14:20 - 14:40 Elektryczne taksówki w Berlinie – analiza realności wielkoskalowego przejścia (Electric taxis in Berlin – analysis of the feasibility of a large-scale transition).
Joschka Bischoff, Michał Maciejewski
14:40 - 15:00 Innowacyjny układ sterowania wysokosprawnego elektrycznego pojazdu miejskiego (Innovative control system for high efficiency electric urban vehicle).
Karol Cichoński, Wojciech Skarka
15:00 - 15:30 Przerwa kawowa
Sesja naukowa 4. Strategia wprowadzania
rozwiązań telematyki transportu.
Prowadzenie – prof. Andrzej Bujak
15:30 - 15:50 Rozwój płatności elektronicznych w Polsce na przykładzie lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego (Development of electronic payments in Poland, using the example of local and regional collective transport).
Barbara Kos
15:50 - 16:10 Polityka taryfowa po wdrożeniu systemów elektronicznych płatności za miejski transport zbiorowy. Badania rozpoznawcze w Polsce (Pricing policy after the implementation of electronic ticketing technology in public urban transport. An exploratory study in Poland).
Anna Urbanek
16:10 - 16:30 Przeobrażenia sieci dystrybucji biletów miejskiego transportu zbiorowego w procesach wdrażania elektronicznych systemów poboru opłat (Transformations of ticket distribution networks for collective urban transport, due to implementation of electronic fare collection systems).
Grzegorz Dydkowski
16:30 - 17:00 Sesja zamykająca XV Międzynarodową Konferencję TST
18:30 Kolacja koleżeńska

Dzień 3. Piątek, 17 kwietnia 2015
Wizyty studyjne
  9:30 - 13:00 Wizyty studyjne w Centrum Zarządzania Ruchem we Wrocławiu

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1