Projekt „System ITS Poznań" wdrażany jest na terenie miasta Poznania, sytuuje się w tzw. „obszarze zachodnim" miasta (dzielnice Grunwald i częściowo Jeżyce). Przedmiotem projektu jest realizacja zintegrowanego inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym w Poznaniu na obszarze zachodnim miasta tj. zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym Poznania na podstawie modelu ruchu obejmującego całe miasto. Podstawowym obszarem wdrożenia będzie część miasta ograniczona ulicami: Dąbrowskiego – św. Wawrzyńca – Żeromskiego – Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowska – granica miasta Poznania. Obejmie 115 obiektów sygnalizacji świetlnej oraz flotę transportu publicznego w liczbie 540 pojazdów tramwajowych i autobusowych łącznie.

Obszar wdrozenia ITS Poznan

 Obszar wdrożenia ITS Poznań

Sam projekt już po wdrożeniu przyniesie szereg nowych rozwiązań, przede wszystkim udostępnienie wszystkim użytkownikom rzeczywistych danych o ruchu w mieście pozyskiwanych ze stacji pomiarowych, będzie pomagał planować podróż przez miasto transportem zbiorowym korzystając z faktycznego położenia i estymowanego czasu dojazdu/odjazdu danego środka transportu.

Projekt ma przede wszystkim przynieść korzyści socjalne i ekonomiczne dla użytkowników systemu, czyli mieszkańców miasta i osób korzystających z infrastruktury transportowej. Największy udział w korzyściach mają mieć oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów czasu podróży użytkowników. Profity takie są niewymierne i trudno oszacować ich wartość w pieniądzach, ale korzyści i zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych z całą pewnością przewyższą jego koszty. Zakłada się, że może to się stać nawet w pierwszym roku użytkowania systemu.

Otwartość stosowanych rozwiązań i architektura systemu mają pozwolić na łatwą skalowalność systemu. Zakłada się dalszy rozwój systemu na pozostały obszar miasta a następnie całej aglomeracji.
W dniu 27 maja 2013 roku podpisana została umowa wdrożenia projektu „System ITS dla miasta Poznania". Wykonawcą jest wybrane w przetargu konsorcjum Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Siemens AG z siedzibą w Monachium.

Interesariuszami projektu są podmioty, których działalność jest związana z zagadnieniami bezpieczeństwa i zarzadzania transportem:

- Zarząd Dróg Miejskich
- Zarząd Transportu Miejskiego
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta
- Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury Telekomunikacyjnej

oraz pośrednio

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
- Straż Miejska
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Wartość projektu ITS Poznań: 99 588 148,62 PLN (całkowita aktualna wartość projektu na dzień 30.05.2014 r.)
W ramach zamówienia przewiduje się:

- rozbudowę systemu zarządzania ruchem na bazie istniejącej infrastruktury z zachowaniem rozwijanej na przestrzeni lat filozofii dynamicznego, obszarowego sterowania;
- rozbudowę obecnie istniejącej miejskiej sieci teletransmisyjnej – 43,5 km sieci światłowodowej;
- zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej, integrującej elementy systemu ITS;
- budowę serwerowni i sali operacyjnej wraz z wyposażeniem stanowisk operatorów, dostosowanie do potrzeb operowania i eksploatacji systemu pomieszczeń budynku Centrum Sterowania Ruchem;
- opracowanie i wdrożenie modelu ruchu w sieci komunikacyjnej dla obszaru całego miasta;
- realizację systemu tablic (również mobilnych) i znaków zmiennej treści dostarczających kierującym pojazdami istotnych informacji w obszarze całego miasta – 16 szt.;
- rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego;
- dostawę i wdrożenie systemu zarządzania flotą transportu publicznego w obszarze całego miasta;
- zaprojektowanie i wdrożenie systemu informacji dla podróżnych, w tym 86 tablic przystankowych, 16 tablic informacji parkingowej oraz portalu internetowego, poprzez który udostępniane będą informacje dla podróżujących;
- dostawę wraz z instalacją elementów systemu bezpieczeństwa drogowego: - 2 wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, 20 systemów monitorowania przejazdu na czerwonym świetle, 100 kamer automatycznej detekcji zdarzeń w tunelach i na wiaduktach oraz w strategicznych punktach sieci drogowej;
- wymianę 115 sterowników sygnalizacji ulicznej oraz konstrukcji wsporczych i latarni sygnalizacyjnych.

W chwili obecnej trwa etap wdrożeniowy, montowane są urządzenia w pojazdach i w przestrzeni pasa drogowego, testowane są aplikacje. Zakończenie projektu przewidziane jest na 30 wrzesień 2015 roku .

Lech Gawełek
Naczelnik Centrum Sterowania Ruchem
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu


 

 Centrum Sterowania Ruchem w Poznaniu

Zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

 

 

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1