Forum „Mobilne miasto – wyzwanie przyszłości" jest organizowane wspólnie przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Politechniką Wrocławską i Politechniką Śląską. Komitetem Programowym Forum - składającym się z wybitnych ekspertów w zakresie urbanistyki, gospodarki przestrzennej, miejskiej inżynierii transportowej, telematyki i informatyki – kieruje prezes Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu prof. Jerzy Mikulski. Obradom Forum towarzyszy XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych przygotowana przez międzynarodowy komitet naukowy.

W programie Forum przewiduje się wystąpienia wprowadzające do obrad przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, posła na Sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemara Sługockiego oraz prezydenta miasta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Na sesjach plenarnych i problemowych, obok wielu uznanych specjalistów w zakresie miejskich systemów transportu, wystąpią przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Centrum Unijnych Systemów Transportowych.

Głównym tematem Forum są uwarunkowania rozwoju i unowocześniania miejskich systemów transportowych, w tym funkcjonowanie instrumentów wsparcia podejmowanych przez władze samorządowe przedsięwzięć. W trakcie obrad Forum zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania technologiczne służące poprawie mobilności miast i doskonaleniu zarządzania ruchem, a także doświadczenia uzyskane w trakcie dotychczasowych wdrożeń inteligentnych systemów transportowych. Uczestnicy Forum podczas wizyt studyjnych będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami w tym zakresie, wdrożonymi we wrocławskich centrach zarządzania ruchem.

Celem Forum jest stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń związanych z jego tematyką oraz umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi środowiskami zainteresowanymi w rozwoju mobilności i wdrażaniu nowoczesnych systemów transportu miejskiego.

XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych, towarzysząca Forum, będzie poświęcona zagadnieniom naukowym związanym z doskonaleniem inteligentnych systemów transportowych i wdrażaniem osiągnięć telematyki do sterowania transportem. Podczas obrad Konferencji zostanie także przedstawiony dorobek poprzednich konferencji tego cyklu.

Gospodarzem Forum będzie Wrocław, miasto które w ostatnich latach podjęło szereg projektów zmierzających do poprawy jego mobilności, a miejscem obrad Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, uczelni prowadzącej wiele projektów badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

350 Poprawiony plakat forum telematyki 1