Strategia dotycząca wkładu Programu Operacyjnego w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. więcej